مختصری درباره صنایع مس خسروشاهی

پیشگام در صنعت مس و فلزات رنگین پایتخت